[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

         วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2567 โรงเรียนดีมีคุณภาพ ชุมชนมีความเชื่อมั่น ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

           พันธกิจ

        1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        2. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา

        4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

        5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม

         6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

         7. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

         8. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ

         คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

          2. ซื่อสัตย์สุจริต

          3. มีวินัย

          4. ใฝ่เรียนรู้

          5. อยู่อย่างพอเพียง

          6. มุ่งมั่นในการทำงาน

          7. รักความเป็นไทย

          8. มีจิตสาธารณะ