[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 

         วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2563 โรงเรียนดีมีคุณภาพ ชุมชนมีความเชื่อมั่น ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

           พันธกิจ

        1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        2. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา

        4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

        5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม

         6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

         7. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

         8. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ

         คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

          2. ซื่อสัตย์สุจริต

          3. มีวินัย

          4. ใฝ่เรียนรู้

          5. อยู่อย่างพอเพียง

          6. มุ่งมั่นในการทำงาน

          7. รักความเป็นไทย

          8. มีจิตสาธารณะ

       

         

 

 

 

 


โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com