[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 
   ผลงานครูโรงเรียนสามบ่อวิทยา

    รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสาตร์ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว)
   เจ้าของผลงาน นางสาวมัสนา หมานเหล็บ
   ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

   ดาวน์โหลดเอกสาร :    เอกสาร1 ,    ฉบับที่ 2 ,
   รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง คลื่นกล (การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล) รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   เจ้าของผลงาน นางสาวมัสนา หมานเหล็บ
   ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

   ดาวน์โหลดเอกสาร :    เอกสาร1 ,
   รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี (เพิ่มเติม) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องปริมาณสัมพันธ์ รายวิชาเคมี 2 ว31222 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที
   เจ้าของผลงาน นางศินีนาถ จันดี
   ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

   ดาวน์โหลดเอกสาร :    เอกสาร1 ,
   รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามบ่อวิทยา
   เจ้าของผลงาน นางสาวศิริพร ธรรมชาติ
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

   ดาวน์โหลดเอกสาร :    เอกสาร1 ,
   รายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรคำรูปภาพ (Flash card) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   เจ้าของผลงาน นางสาวนูรีซา สะมาแอ
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

   ดาวน์โหลดเอกสาร :    เอกสาร1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> << 1 2 3 >>

โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com